My Village Kindarva

KINNARESWAR MAHADEV


श्री शिव अष्टकम  – 


प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ नाथं सदानन्द भाजाम् ।

भवद्भव्य भूतॆश्वरं भूतनाथं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ ॥ 

॥गलॆ रुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकाल कालं गणॆशादि पालम् ।
जटाजूट गङ्गॊत्तरङ्गै र्विशालं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ ॥ 

2

॥मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महा मण्डलं भस्म भूषाधरं तम् ।
अनादिं ह्यपारं महा मॊहमारं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ ॥ 

॥वटाधॊ निवासं महाट्टाट्टहासं महापाप नाशं सदा सुप्रकाशम् ।
गिरीशं गणॆशं सुरॆशं महॆशं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ ॥ 4 

॥गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदॆहं गिरौ संस्थितं सर्वदापन्न गॆहम् ।
परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्-वन्द्यमानं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ ॥ 

॥कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भॊज नम्राय कामं ददानम् ।
बलीवर्धमानं सुराणां प्रधानं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ ॥ 

॥शरच्चन्द्र गात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनॆत्रं पवित्रं धनॆशस्य मित्रम् ।
अपर्णा कलत्रं सदा सच्चरित्रं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ ॥ 

॥हरं सर्पहारं चिता भूविहारं भवं वॆदसारं सदा निर्विकारं।
श्मशानॆ वसन्तं मनॊजं दहन्तं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडॆ ॥

 8 

॥स्वयं यः प्रभातॆ नरश्शूल पाणॆ पठॆत् स्तॊत्ररत्नं त्विहप्राप्यरत्नम् ।
सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रैस्समाराध्य मॊक्षं प्रयाति ॥

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै न काराय नम: शिवाय ॥1॥

मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय।
मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै म काराय नम: शिवाय ॥2॥

शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय।
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय ॥3॥

वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदे वार्चित शेखराय।
चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै व काराय नम: शिवाय ॥4॥

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय।
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै य काराय नम: शिवाय ॥5॥

फल श्रुति

पंचाक्षरमिदं पुण्यं य: पठेत शिव सन्निधौ।
शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥6॥

इति शिव पञ्चाक्षर स्तोत्रं सम्पूर्णम्

श्री द्वादस ज्योतिर्लिंगा स्तोत्रम –  

सौराष्ट्रदॆशॆ विशदॆ‌உतिरम्यॆ ज्यॊतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् ।
भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सॊमनाथं शरणं प्रपद्यॆ ॥ 1 ॥
श्रीशैलशृङ्गॆ विविधप्रसङ्गॆ शॆषाद्रिशृङ्गॆ‌உपि सदा वसन्तम् ।
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमॆनं नमामि संसारसमुद्रसॆतुम् ॥ 2 ॥
अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् ।
अकालमृत्यॊः परिरक्षणार्थं वन्दॆ महाकालमहासुरॆशम् ॥ 3 ॥कावॆरिकानर्मदयॊः पवित्रॆ समागमॆ सज्जनतारणाय ।
सदैव मान्धातृपुरॆ वसन्तम् ॐकारमीशं शिवमॆकमीडॆ ॥ 4 ॥
पूर्वॊत्तरॆ प्रज्वलिकानिधानॆ सदा वसं तं गिरिजासमॆतम् ।
सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि ॥ 5 ॥
याम्यॆ सदङ्गॆ नगरॆ‌உतिरम्यॆ विभूषिताङ्गं विविधैश्च भॊगैः ।
सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमॆकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्यॆ ॥ 6 ॥
महाद्रिपार्श्वॆ च तटॆ रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः ।
सुरासुरैर्यक्ष महॊरगाढ्यैः कॆदारमीशं शिवमॆकमीडॆ ॥ 7 ॥
सह्याद्रिशीर्षॆ विमलॆ वसन्तं गॊदावरितीरपवित्रदॆशॆ ।
यद्दर्शनात् पातकं पाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडॆ ॥ 8 ॥श्रीताम्रपर्णीजलराशियॊगॆ निबध्य सॆतुं विशिखैरसङ्ख्यैः ।
श्रीरामचन्द्रॆण समर्पितं तं रामॆश्वराख्यं नियतं नमामि ॥ 9 ॥
यं डाकिनिशाकिनिकासमाजॆ निषॆव्यमाणं पिशिताशनैश्च ।
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि ॥ 10 ॥सानन्दमानन्दवनॆ वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापबृन्दम् ।
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्यॆ ॥ 11 ॥
इलापुरॆ रम्यविशालकॆ‌உस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरॆण्यम् ।
वन्दॆ महॊदारतरस्वभावं घृष्णॆश्वराख्यं शरणं प्रपद्यॆ ॥ 12 ॥ज्यॊतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रॊक्तमिदं क्रमॆण ।
स्तॊत्रं पठित्वा मनुजॊ‌உतिभक्त्या फलं तदालॊक्य निजं भजॆच्च ॥